آموزش کای دو تک متغیره

آموزش تصویری کای دو تک متغیره | Chi-Square

آزمون مجذور کای (آزمون خی دو یا آزمون کای اسکوئر) برای ارزیابی چهار نوع فرضیه به کار می‌رود: 1) برازندگی یک توزیع نمونه با توزیع نظری...

ادامه مطالب

آموزش آزمون ناپارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس

آموزش تصویری کروسکال والیس و یومن ویتنی با spss

آزمون ناپارامتریک یومن-ویتنی (Mann Whitney U Test) هرگاه دو نمونه مستقل از جامعه مفروض باشد و متغیرهای آن به‌صورت ترتیبی باشند، از آزمون یو من-ویتنی استفاده...

ادامه مطالب