آموزش تحلیل عاملی تاییدی روایی همگرا و روایی واگرا

آموزش تصویری تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا و روایی واگرا در اموس

تحلیل عاملی تاییدی چیست؟ یکی از مهم‌ترین نوع تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی است. مهم‌ترین هدف تحلیل عاملی تأییدی، تعیین میزان توان مدل از قبل تعریف‌شده...

ادامه مطالب

آموزش تحلیل واریانس و آزمون‌های تعقیبی با SPSS

آموزش تصویری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون های تعقیبی

در بسیاری از تحقیقات یکی از مهم‌ترین فرضیات، مقایسه تغییرات یک یا چند متغیر وابسته در بین یک یا چند گروه(متغیر مستقل چند سطحی) است....

ادامه مطالب

آموزش تحلیل رگرسیون چند متغیر با SPSS

آموزش تصویری تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون دوربین واتسون و هم خطی

رگرسیون خطی چند گانه(Multiple Linear Regression) با استفاده از رگرسیون چند متغیره محقق می‌تواند رابطه خطی موجود بین مجموعه‌ای از متغیرهای مستقل با یک متغیر وابسته...

ادامه مطالب