آیا پرسشنامه‌های AHP و تاپسیس روایی و پایایی دارد

آیا پرسشنامه‌های AHP و تاپسیس روایی و پایایی دارد؟

آیا پرسشنامه‌های AHP و تاپسیس روایی و پایایی دارد؟ یکی از موضوعاتی که ممکن است در هنگام انجام روش AHP و تاپسیس ذهن پژوهشگر را به...

ادامه مطالب

انجام تحلیل حساسیت در روش های AHP‌ ، تاپسیس ، ویکور(Vikor) و SAW

انجام تحلیل حساسیت در روش های AHP‌ ، تاپسیس ، ویکور(Vikor) و SAW

تکنیک های تصمیم گیری چند معیارها مانند روش های AHP‌، تاپسیس(‏Topsis) ، ویکور(Vikor) و SAW برای رتبه بندی گزینه ها(راهکارها) بر اساس تعدادی معیار مشترک،...

ادامه مطالب

تاپسیس سلسله مراتبی فازی| انجام تاپسیس فازی FUZZY TOPSIS

تاپسیس سلسله مراتبی فازی| انجام تاپسیس فازی FUZZY TOPSIS

تاپسیس سلسله مراتبی فازی چیست؟ در ادبیات موضوع یکی از مشهورترین روش‌های شناخته شده که به طور گسترده برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره استفاده...

ادامه مطالب

طراحی پرسشنامه استاندارد AHP و TOPSIS(تاپسیس) و ویکور

طراحی پرسشنامه استاندارد AHP و TOPSIS(تاپسیس) و ویکور

پرسشنامه استاندارد AHP و TOPSIS چیست؟ یکی از گام های مهم در اولویت بندی به روش AHP و TOPSIS جمع آوری نظرات خبرگان است. در روش...

ادامه مطالب