روایی همگرا، روایی واگرا و پایایی سازه(Construct Reliability)

روایی همگرا، روایی واگرا و پایایی سازه(Construct Reliability)

پایایی سازه(Construct Reliability) پس از برازش مدل ساختاری(SEM)،می توان پایایی سازه (متغیرهای مفهومی) را محاسبه کرد. پایایی سازه را می­توان بر اساس پایایی مرکب(CR) و میزان...

ادامه مطالب