آیا پرسشنامه‌های AHP و تاپسیس روایی و پایایی دارد

آیا پرسشنامه‌های AHP و تاپسیس روایی و پایایی دارد؟

آیا پرسشنامه‌های AHP و تاپسیس روایی و پایایی دارد؟ یکی از موضوعاتی که ممکن است در هنگام انجام روش AHP و تاپسیس ذهن پژوهشگر را به...

ادامه مطالب

روایی همگرا، روایی واگرا و پایایی سازه(Construct Reliability)

روایی همگرا، روایی واگرا و پایایی سازه(Construct Reliability)

پایایی سازه(Construct Reliability) پس از برازش مدل ساختاری(SEM)،می توان پایایی سازه (متغیرهای مفهومی) را محاسبه کرد. پایایی سازه را می­توان بر اساس پایایی مرکب(CR) و میزان...

ادامه مطالب