صفحه اصلی » فروشگاه

نمایش دادن همه 25 نتیجه

حالت نمایش 9 24 36

آموزش PLS، مدل‌سازی ساختاری به کمکSmart PLS

69,000 تومان

آموزش آزمون ناپارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس

49,000 تومان

آموزش بررسی همسانی درونی و پایایی پرسشنامه با SPSS

45,000 تومان

آموزش تحلیل رگرسیون چند متغیر با SPSS

69,000 تومان

آموزش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی با SPSS

69,000 تومان

آموزش تحلیل واریانس و آزمون‌های تعقیبی با SPSS

59,000 تومان

آموزش تصویری آزمون کای دو تک متغیره با spss

49,000 تومان

آموزش تصویری تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا و روایی واگرا در اموس

69,000 تومان

آموزش تصویری مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS

69,000 تومان

آموزش تصویری نرمال سازی از طریق حذف داده های پرت با SPSS

69,000 تومان

آموزش تکنیک‌های ویرایش خودکار پایان نامه

69,000 تومان

پکیج آموزش‌های کاربردی تحلیل آماری به همراه فایل داده

400,000 تومان

نرم افزار Fuzzy TOPSIS Solver برای حل مسائل رتبه بندی

49,000 تومان

نرم افزار GA Solver برای حل مسائل بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک

79,000 تومان

نرم افزار PishbiniXL Pro برای انجام پیش بینی با شبکه عصبی در اکسل

200,000 تومان

نرم افزار TOPSIS Solver برای حل مسائل رتبه بندی

49,000 تومان

نرم افزار VIKOR Solver برای حل مسائل رتبه بندی

49,000 تومان

نرم افزار بهینه سازی ضرایب مدل در اکسل|Nonlinear Parameter Estimation

65,000 تومان

نرم افزار تبدیل اعداد انگلیسی به اعداد فارسی استاندارد با یک کلیک

59,000 تومان

نرم افزار تحلیل پوششی داده ها در اکسل با چند کلیک ساده | DEA XL

100,000 تومان

نرم افزار تحلیل حساسیت چند متغیره در اکسل

100,000 تومان

نرم افزار تخمین مقدار بهینه پس انداز بیمه عمر- اشتراک یک ماهه

50,000 تومان

نرم افزار جایگزینی داده های مفقود شده به روش بهینه سازی

50,000 تومان

نرم افزار سنجش روایی همگرا، واگرا و پایایی مرکب|AVE CR Calculator

59,000 تومان

نرم افزار نرمال کردن داده ها در اکسل|Data Normalize Master

59,000 تومان