محصولات:
آموزشی
  • آموزشی
  • نرم افزارهای تحلیلی

آموزش PLS، مدل‌سازی ساختاری به کمکSmart PLS

49,000 تومان

آموزش آزمون ناپارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس

39,000 تومان

آموزش بررسی همسانی درونی و پایایی پرسشنامه با SPSS

25,000 تومان

آموزش تحلیل رگرسیون چند متغیر با SPSS

49,000 تومان

آموزش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی با SPSS

49,000 تومان

آموزش تحلیل واریانس و آزمون‌های تعقیبی با SPSS

49,000 تومان

آموزش تصویری آزمون کای دو تک متغیره با spss

35,000 تومان

آموزش تصویری تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا و روایی واگرا در اموس

49,000 تومان

آموزش تصویری مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS

49,000 تومان

آموزش تصویری نرمال سازی از طریق حذف داده های پرت با SPSS

49,000 تومان

آموزش تکنیک‌های ویرایش خودکار پایان نامه

39,000 تومان

پکیج آموزش‌های کاربردی تحلیل آماری به همراه فایل داده

400,000 تومان 300,000 تومان

نرم افزار Fuzzy TOPSIS Solver برای حل مسائل رتبه بندی

39,000 تومان

نرم افزار GA Solver برای حل مسائل بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک

39,000 تومان

نرم افزار PishbiniXL Pro برای انجام پیش بینی با شبکه عصبی در اکسل

150,000 تومان 100,000 تومان
تعداد تحلیل های انجام شده در مقاطع مختلف

تعداد تحلیل های انجام شده در مقاطع مختلف

423 دکتری
76 پروژه ای
218 کارشناسی ارشد
179 کارشناسی