آموزش تحلیل عاملی تاییدی روایی همگرا و روایی واگرا

آموزش تصویری تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا و روایی واگرا در اموس

تحلیل عاملی تاییدی چیست؟ یکی از مهم‌ترین نوع تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی است. مهم‌ترین هدف تحلیل عاملی تأییدی، تعیین میزان توان مدل از قبل تعریف‌شده...

ادامه مطالب

آموزش تصویری مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS

آموزش تصویری مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار SEM | AMOS

پژوهشگرانی که به‌تازگی با موضوع مدل‌سازی معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling) آشنا شده و یا به‌تازگی با آن سروکار پیدا کرده‌اند و مایل‌اند از آن...

ادامه مطالب

آموزش تحلیل عاملی اکتشافی

آموزش تصویری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مولفه های اصلی در spss

تحلیل عاملی به دو دسته کلی تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی تقسیم می شود: تحلیل عاملی اکتشافی (Exploratory Function Analysis) معمولا در تحقیقات اقتصادی و...

ادامه مطالب

آموزش تحلیل رگرسیون چند متغیر با SPSS

آموزش تصویری تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون دوربین واتسون و هم خطی

رگرسیون خطی چند گانه(Multiple Linear Regression) با استفاده از رگرسیون چند متغیره محقق می‌تواند رابطه خطی موجود بین مجموعه‌ای از متغیرهای مستقل با یک متغیر وابسته...

ادامه مطالب