انجام تحلیل پنجره(Window Analysis) ارزیابی کارایی طی زمان

انجام تحلیل پنجره(Window Analysis) ارزیابی کارایی طی زمان

ارزیابی کارایی در طی زمان رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها در شرایط ثابت به کار برده می‌شود، به این معنی که اثر تغییرات زمان را نادیده می‌گیرد....

ادامه مطالب