نرم افزار PishbiniXL Pro برای انجام پیش بینی با شبکه عصبی در اکسل

نرم افزار پیش بینی با شبکه عصبی در اکسل | PishbiniXL Pro

نرم افزار پیش بینی با شبکه عصبی در اکسل امروزه پیش بینی دقیق و قابل اعتماد به یکی از دغدغه های مهم موسسات تجاری تبدیل شده...

ادامه مطالب

مدل های پیش بینی (میانگین متحرک، نمو هموار ساده، نمو هموار دوبل)

مدل های پیش بینی (میانگین متحرک، نمو هموار ساده، نمو هموار دوبل)

سری های زمانی کاربرد اصلی تجزیه و تحلیل سری های زمانی «پیش بینی» است. بدیهی است، چنانچه وابستگی خاصی بین داده ها در طول زمان وجود...

ادامه مطالب