آزمون های ناپارامتریک, آموزش های تصویری

آموزش تصویری کای دو تک متغیره | Chi-Square

آموزش کای دو تک متغیره
آزمون مجذور کای (آزمون خی دو یا آزمون کای اسکوئر) برای ارزیابی چهار نوع فرضیه به کار می‌رود:

1) برازندگی یک توزیع نمونه با توزیع نظری مورد انتظار

2) رابطه بین دو یا چند متغیر طبقه‌ای

3) مقایسه گروه‌ها بر پایه سطوح مختلف طبقه‌ها یا مقوله‌های اندازه‌گیری شده

4) برازندگی مدل با داده‌ها

در این آموزش فقط به بررسی آزمون کای دو در ارتباط با برازندگی یک توزیع نمونه با توزیع نظری مورد انتظار می‌پردازیم.

آزمون تک متغیری مجذور کای، که همراه آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه‌ای به آزمون نکوئی برازش معروف است، از پرکاربردترین آزمون‌ها در تحقیقات رشته‌های علوم تربیتی و مدیریتی باشد. این آزمون برای فرضیه‌هایی به کار می‌رود که در آن محقق از یک متغیر ترتیبی (رتبه‌ای) برای تنظیم فرضیه استفاده کرده است. این آزمون، اولین آزمون ناپارامتری در نرم‌افزار SPSS است که به آن آزمون کای اسکوئر تک متغیره یا خی دو تک متغیره نیز گفته می شود. هدف اصلی این آزمون مقایسه فراوانی‌های مشاهده‌شده با فراوانی‌های مورد انتظار، به‌ویژه از طریق مقادیر و فراوانی‌های باقی‌مانده است. به عبارتی، آزمون کای اسکوئر از طریق مقایسه این دو فراوانی (مشاهده‌شده و مورد انتظار) با یکدیگر، به آزمون فرضیه تحقیق می‌پردازد.

پژوهش گری در تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر امید به زندگی در بین شهروندان »، فرضیه زیر را مطرح و به آزمون آن پرداخت:

«به نظر می‌رسد میزان امید به زندگی در بین مردم پایین است»

در این آموزش به تحلیل این فرضیه به کمک آزمون کای دو تک متغیره پرداخته شده است.

در آموزش کای دو یک متغیره مباحث زیر آمده است

 • تعریف کای دو یک متغیره
 • پیش فرض های آزمون کای دو تک متغیره
 • نحوه انجام آزمون کای دو یک متغیره با نرم‌افزار SPSS
 • تفسیر خروجی های آزمون کای دو تک متغیره
 • نحوه نوشتن فرض صفر و فرض مقابل
 • آموزش چگونگی رد یا تایید فرضیه بر اساس خروجی نرم افزار
 • حل یک مثال کاربردی همراه با فایل داده
 • ذکر نکات تجربی

با مشاهده این آموزش قادر خواهید بود

 • برای همیشه نحوه انجام و تفسیر این آزمون را به کمک نرم افزار spss یاد بگیرید
 • این روش آماری را مطابق سرفصل ذکر شده به تنهایی توسط نرم افزار انجام دهید و خروجی ها را تفسیر کنید
 • علاوه بر نرم افزار، مبانی نظری روش، پیش فرض های لازم و نکات تجربی را به خوبی فرا می گیرید

یادگیری آزمون کای دو برای مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری ضروری است

این آموزش شامل 6 صفحه در قالب متن و عکس و ذکر جزئیات کاربردی و نکات تجربی است

خرید محصول

خرید آموزش تحلیل آماری

برای انتقال به صفحه خرید محصول کلیک کنید

5/5 - (3 امتیاز)

مطالب مرتبط