نرم افزار بهینه سازی ضرایب مدل در اکسل|Nonlinear Parameter Estimation

نرم افزار بهینه سازی ضرایب مدل در محیط اکسل | فیت کردن منحنی بر روی داده ها

اگر در حوزه مهندسی فعالیت می کنید ممکن است داده هایی را از یک نتایج تجربی داشته باشید و بخواهید تابع منحنی خاصی را بر...

ادامه مطالب