آموزش تصویری مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار SEM | AMOS

انجام معادلات ساختاری با اموس و لیزرل |Lisrel Amos

نرم افزار اموس | AMOS Amos را می‌توان یکی از موفق‌ترین نرم افزارهای کامپیوتری دانست که به طور خاص برای مدل‌سازی معادله ساختاری طراحی شده است....

ادامه مطالب