آموزش کای دو تک متغیره

آموزش تصویری کای دو تک متغیره | Chi-Square

آزمون مجذور کای (آزمون خی دو یا آزمون کای اسکوئر) برای ارزیابی چهار نوع فرضیه به کار می‌رود: 1) برازندگی یک توزیع نمونه با توزیع نظری...

ادامه مطالب