آموزش تحلیل واریانس و آزمون‌های تعقیبی با SPSS

آموزش تصویری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون های تعقیبی

در بسیاری از تحقیقات یکی از مهم‌ترین فرضیات، مقایسه تغییرات یک یا چند متغیر وابسته در بین یک یا چند گروه(متغیر مستقل چند سطحی) است....

ادامه مطالب