مدل های پیش بینی (میانگین متحرک، نمو هموار ساده، نمو هموار دوبل)

مدل های پیش بینی (میانگین متحرک، نمو هموار ساده، نمو هموار دوبل)

سری های زمانی کاربرد اصلی تجزیه و تحلیل سری های زمانی «پیش بینی» است. بدیهی است، چنانچه وابستگی خاصی بین داده ها در طول زمان وجود...

ادامه مطالب