انجام مدل سازی حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart ‍PLS

انجام مدل سازی حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart ‍PLS

روش حداقل مربعات جزئی چیست؟ روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square) به عنوان یک جایگزین برای روش های OLS رگرسیون،  Canonical‌ رگرسیون و مدل سازی...

ادامه مطالب