آموزش تحلیل عاملی اکتشافی

آموزش تصویری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مولفه های اصلی در spss

تحلیل عاملی به دو دسته کلی تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی تقسیم می شود: تحلیل عاملی اکتشافی (Exploratory Function Analysis) معمولا در تحقیقات اقتصادی و...

ادامه مطالب