تعیین مهم ترین عوامل تاثیر گذار (تحلیل حساسیت)

تعیین مهم ترین عوامل تاثیر گذار (تحلیل حساسیت)

تحلیل حساسیت چیست؟ همیشه در بیشتر تحقیق های کمی و کیفی پیدا کردن مهم ترین عوامل تاثیر گذار یکی از دغدغه های پژوهشگران بوده است. علت...

ادامه مطالب

ارائه خدمات تحلیلی به سازمان ها، دانشجویان و پژوهشگران

ارائه خدمات تحلیلی به سازمان ها، دانشجویان و پژوهشگران

انجام خدمات تحلیلی برای سازمان ها، دانشجویان و پژوهشگران امروزه برای انجام یک کار پژوهشی نیازمند دانستن روش های مناسب جمع آوری داده، نحوه گزینش روش...

ادامه مطالب