انجام تحلیل حساسیت در روش های AHP‌ ، تاپسیس ، ویکور(Vikor) و SAW

انجام تحلیل حساسیت در روش های AHP‌ ، تاپسیس ، ویکور(Vikor) و SAW

تکنیک های تصمیم گیری چند معیارها مانند روش های AHP‌، تاپسیس(‏Topsis) ، ویکور(Vikor) و SAW برای رتبه بندی گزینه ها(راهکارها) بر اساس تعدادی معیار مشترک،...

ادامه مطالب