آموزش کای دو تک متغیره

آموزش تصویری کای دو تک متغیره | Chi-Square

آزمون مجذور کای (آزمون خی دو یا آزمون کای اسکوئر) برای ارزیابی چهار نوع فرضیه به کار می‌رود: 1) برازندگی یک توزیع نمونه با توزیع نظری...

ادامه مطالب

آموزش آزمون ناپارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس

آموزش تصویری کروسکال والیس و یومن ویتنی با spss

آزمون ناپارامتریک یومن-ویتنی (Mann Whitney U Test) هرگاه دو نمونه مستقل از جامعه مفروض باشد و متغیرهای آن به‌صورت ترتیبی باشند، از آزمون یو من-ویتنی استفاده...

ادامه مطالب

آموزش تحلیل واریانس و آزمون‌های تعقیبی با SPSS

آموزش تصویری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون های تعقیبی

در بسیاری از تحقیقات یکی از مهم‌ترین فرضیات، مقایسه تغییرات یک یا چند متغیر وابسته در بین یک یا چند گروه(متغیر مستقل چند سطحی) است....

ادامه مطالب