آموزش آزمون ناپارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس

آموزش تصویری کروسکال والیس و یومن ویتنی با spss

آزمون ناپارامتریک یومن-ویتنی (Mann Whitney U Test) هرگاه دو نمونه مستقل از جامعه مفروض باشد و متغیرهای آن به‌صورت ترتیبی باشند، از آزمون یو من-ویتنی استفاده...

ادامه مطالب