نمایش یک نتیجه

حالت نمایش 9 24 36

آموزش تصویری تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا و روایی واگرا در اموس

69,000 تومان

در این آموزش موارد زیر را یاد می گیرید:

 • نحوه انجام تحلیل عاملی تأییدی با نرم‌افزار AMOS
 • نحوه نمایش متغیر مفهومی و مشاهده شونده (سنجه یا گویه)
 • کاربرد تحلیل عاملی اکتشافی قبل از انجام تحلیل عاملی تأییدی
 • شاخص های برازش مدل در تحلیل عاملی تأییدی
 • بار عاملی
 • حجم نمونه در تحلیل عاملی و معادلات ساختاری
 • نحوه کار با نرم‌افزار Amos Graphic
 • تعریف خطاهای اندازه‌گیری در مدل
 • تعریف متغیرهای مرجع در مدل
 • حل مثال کاربردی اول: مدل عاملی مرتبه اول با سه عامل
 • نحوه انجام تنظیمات برای نمایش خروجی‌ها
 • تحلیل خروجی‌های نرم‌افزار
 • تحلیل شاخص های برازش مدل
 • نمایش کای دو، درجه آزادی و سطح معناداری بر روی مدل
 • بررسی روایی همگرا، روایی واگرا و پایایی مرکب
 • آموزش نرم‌افزار AVE CR Calculator
 • تفسیر روایی همگرا، روایی واگرا و پایایی مرکب
 • نکات تجربی و بررسی پیغام‌های خطاهای نرم‌افزار AMOS