نمایش یک نتیجه

نمایش نوار ابزار
حالت نمایش 9 24 36
آموزش تحلیل واریانس و آزمون‌های تعقیبی با SPSS
بستن

آموزش تحلیل واریانس و آزمون‌های تعقیبی با SPSS

59,000 تومان

در این آموزش موارد زیر را یاد می گیرید:

 • بررسی پیش فرض های تحلیل واریانس
 • انواع آزمون تعقیبی و تعریف آنها
 • آزمون تعقیبی حداقل تفاوت معنادار فیشر LSD
 • آزمون تعقیبی بونفرونی (Bonferroni)
 • آزمون تعقیبی سیداک (Sidak)
 • آزمون تعقیبی شفه (Scheffe)
 • آزمون تعقیبی F رادیان – اینوت – گابریل – ولش (R-E-G-W-F)
 • آزمون تعقیبی Q رادیان – اینوت – گابریل – ولش (R-E-G-W-Q)
 • آزمون تعقیبی نیومن-کلز استودنت شده (S-N-K)
 • آزمون تعقیبی بی. توکی (Tukey’s b)
 • آزمون تعقیبی دانکن (Duncan)
 • آزمون تعقیبی جی. تی. دو هوشبرگ (Hochberg’s GT2)
 • آزمون تعقیبی گابریل (Gabriel)
 • آزمون تعقیبی والر-دانکن (Waller-Duncan)
 • آزمون تعقیبی دانت (Dunnett)
 • آزمون‌های تعقیبی با فرض عدم برابری واریانس ها
 • آزمون تعقیبی تی. دو تمهنه (Tamhane’s T2)
 • آزمون تعقیبی تی. سه دانت (Dunntt’s T3)
 • آزمون تعقیبی جیمز – هوئل (Games-Howell)
 • آزمون تعقیبی سی دانت (Dunnett’s C)
 • نحوه تعریف و نوشتن فرضیات مربوط به تحلیل واریانس یک طرفه
 • نحوه تعریف متغیرها و ورود اطلاعات به SPSS
 • انجام آزمون برابری واریانس ها و تفسیر آن
 • بیان معنی‌داری یا عدم معنی‌داری تفاوت بین میانگین‌ها
 • نحوه انتخاب آزمون های تعقیبی بعد از رد فرض صفر
 • تفسیر خروجی های نرم افزار SPSS
 • رسم نمودار میانگین گروه ها
 • رسم نمودار جعبه ای میانگین گروه ها