صفحه اصلی » پکیج تحلیل آماری

نمایش یک نتیجه

حالت نمایش 9 24 36

پکیج آموزش‌های کاربردی تحلیل آماری به همراه فایل داده

400,000 تومان

همه آموزش ها و نرم افزارهای داخل سایت در پکیج تحلیل آماری وجود دارد.

پکیج شامل دو بخش است:

بخش اول) محتوای بسته آموزشی( 11 تکنیک آماری مهم-شامل 246 صفحه آموزش کاربردی):

 • آموزش تکنیک‌های ویرایش خودکار پایان نامه(بصورت متن و عکس -27 صفحه – توضیحات بیشتر…)
 • آموزش مدل‌سازی معادلات ساختاری با AMOS (بصورت متن و عکس و فایل داده -44 صفحه – توضیحات بیشتر…)
 • آموزش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی با SPSS(بصورت متن و عکس و فایل داده -23 صفحه – توضیحات بیشتر…)
 • آموزش تحلیل واریانس و آزمون‌های تعقیبی با SPSS (بصورت متن و عکس و فایل داده -22 صفحه – توضیحات بیشتر…)
 • آموزش تحلیل رگرسیون چند متغیر با SPSS (بصورت متن و عکس و فایل داده -16 صفحه – توضیحات بیشتر…)
 • آموزش آزمون ناپارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس(بصورت متن و عکس و فایل داده -7 صفحه – توضیحات بیشتر…)
 • آموزش PLS، مدل‌سازی ساختاری به کمکSmart PLS (بصورت متن و عکس و فایل داده -26 صفحه – توضیحات بیشتر…)
 • آموزش بررسی همسانی درونی و پایایی پرسشنامه با SPSS (بصورت متن و عکس -11 صفحه – توضیحات بیشتر…)
 • آموزش تصویری نرمال سازی از طریق حذف داده های پرت با SPSS (بصورت متن و عکس -20 صفحه – توضیحات بیشتر…)
 • آموزش تصویری تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا، روایی واگرا و پایایی مرکب با AVE CR Calculator و AMOS (بصورت متن و عکس -40 صفحه – توضیحات بیشتر…)
 • آموزش تصویری آزمون کای دو تک متغیره با spss (بصورت متن و عکس -6 صفحه – توضیحات بیشتر…)

بخش دوم) محتوای بسته نرم افزاری(شامل 12 نرم افزار کاربردی):

 • نرم افزار TOPSIS Solver برای حل مسائل رتبه بندی به همراه راهنما (توضیحات بیشتر …)
 • نرم افزار Fuzzy TOPSIS Solver برای حل مسائل رتبه بندی به همراه راهنما (توضیحات بیشتر …)
 • نرم افزار VIKOR Solver برای حل مسائل رتبه بندی به همراه راهنما (توضیحات بیشتر …)
 • نرم افزار GA Solver برای حل مسائل بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک در اکسل همراه با راهنما (توضیحات بیشتر …)
 • نرم افزار تبدیل اعداد انگلیسی به اعداد فارسی استاندارد در جداول آماری (توضیحات بیشتر …)
 • نرم افزار بهینه سازی ضرایب مدل در اکسل(Nonlinear Parameter Estimation) | فیت کردن منحنی بر روی نقاط (توضیحات بیشتر …)
 • نرم افزار نرمال کردن داده ها در اکسل(Data Normalize Master) | تست دقیق نرمال بودن داده ها (توضیحات بیشتر …)
 • نرم افزار تخمین مقدار بهینه پس انداز بیمه عمر (توضیحات بیشتر …)
 • نرم افزار سنجش روایی همگرا، روایی واگرا و پایایی مرکب پرسشنامه و مدل AVE CR Calculator (توضیحات بیشتر …)
 • نرم افزار حرفه ای تحلیل حساسیت چند متغیره در اکسل | sensitivity analysis for excel (توضیحات بیشتر …)
 • نرم افزار حرفه ای جایگزینی داده های مفقود شده به روش بهینه سازی | Missing Value Optimization (توضیحات بیشتر …)
 • نرم افزار انجام تحلیل پوششی داده ها در اکسل با چند کلیک ساده | DEA XL (توضیحات بیشتر …)