صفحه اصلی » پایایی مرکب

نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش نوار ابزار
حالت نمایش 9 24 36
آموزش تحلیل عاملی تاییدی روایی همگرا و روایی واگرا
بستن

آموزش تصویری تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا و روایی واگرا در اموس

69,000 تومان

در این آموزش موارد زیر را یاد می گیرید:

 • نحوه انجام تحلیل عاملی تأییدی با نرم‌افزار AMOS
 • نحوه نمایش متغیر مفهومی و مشاهده شونده (سنجه یا گویه)
 • کاربرد تحلیل عاملی اکتشافی قبل از انجام تحلیل عاملی تأییدی
 • شاخص های برازش مدل در تحلیل عاملی تأییدی
 • بار عاملی
 • حجم نمونه در تحلیل عاملی و معادلات ساختاری
 • نحوه کار با نرم‌افزار Amos Graphic
 • تعریف خطاهای اندازه‌گیری در مدل
 • تعریف متغیرهای مرجع در مدل
 • حل مثال کاربردی اول: مدل عاملی مرتبه اول با سه عامل
 • نحوه انجام تنظیمات برای نمایش خروجی‌ها
 • تحلیل خروجی‌های نرم‌افزار
 • تحلیل شاخص های برازش مدل
 • نمایش کای دو، درجه آزادی و سطح معناداری بر روی مدل
 • بررسی روایی همگرا، روایی واگرا و پایایی مرکب
 • آموزش نرم‌افزار AVE CR Calculator
 • تفسیر روایی همگرا، روایی واگرا و پایایی مرکب
 • نکات تجربی و بررسی پیغام‌های خطاهای نرم‌افزار AMOS
نرم افزار سنجش روایی همگرا و واگرا
بستن

نرم افزار سنجش روایی همگرا، واگرا و پایایی مرکب|AVE CR Calculator

59,000 تومان

در نرم‌افزار اموس شاخص های AVE‌ و CR گزارش نمی‌شود اما می‌توان از خروجی بارهای عاملی استانداردشده و جدول همبستگی بین عامل‌ها، این دو شاخص را محاسبه کرد. پایگاه تخصصی تحلیل آماری با طراحی نرم‌افزار AVE CR Calculator محاسبه این دو شاخص‌ها را بخصوص در زمان‌هایی که تعداد سنجه‌های موجود در مدل زیاد باشد، آسان کرده است. از نتایج بدست آمده می‌توان روایی همگرا، روایی واگرا و پایایی مرکب سازه‌های مدل را مورد بررسی قرار داد.