صفحه اصلی » روایی همگرا

نمایش یک نتیجه

نمایش نوار ابزار
حالت نمایش 9 24 36
نرم افزار سنجش روایی همگرا و واگرا
بستن

نرم افزار سنجش روایی همگرا، واگرا و پایایی مرکب|AVE CR Calculator

59,000 تومان

در نرم‌افزار اموس شاخص های AVE‌ و CR گزارش نمی‌شود اما می‌توان از خروجی بارهای عاملی استانداردشده و جدول همبستگی بین عامل‌ها، این دو شاخص را محاسبه کرد. پایگاه تخصصی تحلیل آماری با طراحی نرم‌افزار AVE CR Calculator محاسبه این دو شاخص‌ها را بخصوص در زمان‌هایی که تعداد سنجه‌های موجود در مدل زیاد باشد، آسان کرده است. از نتایج بدست آمده می‌توان روایی همگرا، روایی واگرا و پایایی مرکب سازه‌های مدل را مورد بررسی قرار داد.