صفحه اصلی » آموزش smart pls

نمایش یک نتیجه

حالت نمایش 9 24 36

آموزش PLS، مدل‌سازی ساختاری به کمکSmart PLS

69,000 تومان

در این آموزش موارد زیر را یاد می گیرید:

 • آموزش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Squares)
 • کاربرد حداقل مرابعات جزئی ‍PLS
 • تفسیر مدل‌های انعکاسی (Reflective) و سازنده (Formative)
 • تفسیر مدل درونی (Inner model) و مدل بیرونی (Outer model)
 • تفسیر متغیرهای مفهومی درون‌زا (Endogenous) و برون‌زا (Exogenous)
 • آموزش نحوه محاسبه تأثیر مستقیم، تأثیر غیرمستقیم و تأثیر کل
 • کار نرم‌افزار Smart-PLS
 • ساختن یک پروژه جدید و واردکردن داده‌ها در نرم‌افزار Smart-PLS
 • آموزش ساخت فایل داده در اکسل
 • آموزش صحت داده ها
 • رسم مدل در نرم‌افزار
 • رسم مدل مسیر در نرم‌افزار Smart PLS
 • محاسبه شاخص‌های برازش
 • خروجی گرفتن از مدل اجراشده
 • بررسی همگرایی مدل
 • تفسیر پارامترهای مدل
 • تخمین مقادیر T با روش خودگردان سازی (Bootstrapping)
 • محاسبه سطح معناداری (P-value)
 • بررسی برازندگی مدل
 • محاسبه و تفسیر پایایی مرکب
 • محاسبه و تفسیر آلفای کرونباخ
 • محاسبه و تفسیر میانگین واریانس‌های استخراج‌شده (AVE)
 • محاسبه و تفسیر ضریب تعیین (R-Square)