صفحه اصلی » آموزش نرم افزار اموس

نمایش یک نتیجه

نمایش نوار ابزار
حالت نمایش 9 24 36
آموزش تصویری مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS
بستن

آموزش تصویری مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS

69,000 تومان

سرفصل مباحثی که در این آموزش آمده است:

 • مدل‌های انعکاسی (Reflective) و سازنده (Formative)
 • نحوه نمایش متغیر مفهومی و مشاهده شونده
 • تأثیر مستقیم، تأثیر غیرمستقیم و تأثیر کل
 • کاربرد تحلیل عاملی اکتشافی (Exploratory Function Analysis) قبل از انجام معادلات ساختاری
 • شاخص‌های برازش مدل در معادلات ساختاری
 • معیار کای‌اسکوئر (X2)
 • معیارهای نیکویی برازش (GFI) و نیکویی برازش اصلاح‌شده (AGFI)
 • معیار ریشه میانگین مربعات باقیمانده (RMR)
 • معیار برازش هنجار شده بنتلر-بونت (NFI)
 • معیار توکر-لویس (TLI)
 • معیار ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA)
 • کای‌اسکوئر بهنجار یا نسبی (CMIN/DF)
 • حد قابل‌قبول شاخص‌های برازش
 • بار عاملی (Factor Loading)
 • حجم نمونه در تحلیل عاملی و معادلات ساختاری
 • نرم‌افزار Amos Graphic
 • نحوه ترسیم مدل در نرم افزار
 • کار با جعبه ابزار نرم افزار
 • مدل نظری پژوهش در مقابل مدل ساختاری در Amos
 • متغیرهای درونی و بیرونی
 • پنجره اصلی نرم‌افزار Amos
 • حل یک مثال کاربردی در نرم‌افزار Amos
 • نحوه انجام تنظیمات برای نمایش خروجی‌ها
 • نمایش کای دو، درجه آزادی و سطح معناداری بر روی مدل
 • نحوه خروجی گرفتن از نرم‌افزار
 • تحلیل خروجی‌های نرم‌افزار
 • بررسی شاخص اصلاح مدل
 • نحوه اصلاح مدل
 • تحلیل شاخص‌های برازش
 • تحلیل بارهای عاملی محاسبه‌شده
 • محاسبه تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم
 • و تأثیرات کل بصورت دستی
 • محاسبه تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم و تأثیرات کل با نرم افزار
 • بررسی فرضیات پژوهش
 • نکات تجربی و بررسی پیغام‌های خطاهای نرم‌افزار AMOS