آموزش های تصویری, تحلیل های چند متغیره, معادلات ساختاری

آموزش تصویری مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار SEM | AMOS

آموزش تصویری مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS
پژوهشگرانی که به‌تازگی با موضوع مدل‌سازی معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling) آشنا شده و یا به‌تازگی با آن سروکار پیدا کرده‌اند و مایل‌اند از آن در تحلیل داده‌های خود بهره بگیرند با سؤالات متعددی در خصوص این روش مواجه هستند. سؤالاتی نظیر اینکه مدل‌سازی معادلات ساختاری چیست و چه تفاوت‌هایی با سایر روش‌های کمی و به‌ویژه روش‌های آماری معمول در تحلیل داده‌ها نظیر ضرایب همبستگی و رگرسیون دارد. در تدوین یک مدل معادله ساختاری از چه نمادهای ترسیمی می‌توان استفاده کرد و یا اینکه از چه نرم‌افزارهایی می‌توان برای مدل‌سازی بهره برد. مدل ساختاری (Structural Model) به‌عنوان اجرای اصلی تشکیل‌دهنده یک مدل معادله ساختاری به‌طور ساده دارای چه معنا و مفهومی هستند و خود از چه عناصر و اجزایی تشکیل‌شده‌اند. در این آموزش سعی شده است که به این سؤالات پاسخ داده شود و هم‌زمان با حل یک مثال کاربردی در نرم‌افزار Amos روش کار با نرم‌افزار را به‌سادگی فرابگیرید. این آموزش بر اساس تجربه 10 ساله پایگاه تخصصی تحلیل آماری و داده پردازی در تدریس و تحلیل روش معادلات ساختاری تهیه شده است.

مدل معادله ساختاری را می‌توان به‌عنوان روشی کمی تلقی کرد که به محقق یاری می‌رساند تا پژوهش خود را از نظر مطالعات نظری و تدوین آن‌ها گرفته تا تحلیل داده‌های تجربی، در قالبی چند متغیره سامان بخشد. این روش محقق را با پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی (تأثیرگذاری مجموعه‌ای از متغیرها بر یکدیگر به‌طور یک‌سویه و دوسویه، مستقیم و غیرمستقیم) و همچنین پیچیدگی‌های موجود در اندازه‌گیری سازه‌های پنهان فرهنگی، اجتماعی نزدیک کرده و بنابراین تحلیل کمی از پدیده‌های کیفی را به لحاظ روش‌شناختی، دقیق‌تر و به لحاظ کاربردی واقع‌بینانه‌تر سازد.

مدل‌سازی به پژوهشگر یاری می‌رساند تا الگویی نظری را که اجزای مختلف و متنوعی تشکیل یافته، هم به‌طورکلی و هم به‌گونه‌ای جزئی مورد آزمون و بررسی قرار دهد. اینکه آیا داده‌های گردآوری‌شده از یک نمونه، کلیت الگوی نظری تدوین‌شده را موردحمایت قرار می‌دهد یا خیر و درهرصورت کدام‌یک از اجزای الگوی نظری مدون با توجه به داده‌های گردآوری‌شده مورد تأیید قرار می‌گیرند و کدام‌یک نیاز به تغییر، اصلاح یا حذف دارند. به‌عبارت‌دیگر مدل‌سازی نه‌تنها در آزمون فرضیه‌های تک متغیره و دومتغیره محقق را یاری می‌رساند بلکه به‌طور هم‌زمان با بهره‌گیری از مدل‌سازی می‌توان به آزمون فرضیه‌های چند متغیره‌ای دست زد که علاوه بر لحاظ شدن اثر متغیرها بر یکدیگر دقت اندازه‌گیری متغیرهای پنهان نیز مورد ملاحظه قرارگرفته است.

مدل معادله ساختاری به‌طورمعمول ترکیبی از مدل‌های اندازه‌گیری و مدل‌های ساختاری‌اند. بر مبنای مدل اندازه‌گیری، محقق تعریف می‌کند که کدام متغیرهای مشاهده‌شده (Observed Variables) یا معرف‌ها (Indicators) اندازه گیرنده‌ی کدام متغیرهای پنهان هستند و بر پایه مدل‌های ساختاری مشخص می‌شود که کدام متغیرهای مستقل دارای تأثیر بر کدام متغیرهای وابسته‌اند و یا اینکه کدام متغیرها با یکدیگر همبسته‌اند. به‌این‌ترتیب با بهره‌گیری از این مدل‌ها می‌توان به‌طور هم‌زمان به ارزیابی کیفیت سنجش متغیرها و مقبولیت اثرات مستقیم و غیرمستقیم و همچنین تعامل‌های تعریف‌شده میان متغیرها پرداخت.

پنجره اصلی نرم‌افزار Amos

حل یک مثال کاربردی در نرم‌افزار Amos

مدل نظری زیر را می‌خواهیم در نرم‌افزار Amos ترسیم کنیم. این مدل سه متغیر مفهومی دارد که هرکدام از متغیرها توسط چند متغیر مشاهده شونده اندازه‌گیری شده‌اند.

به کمک مدل نظری فوق و داده‌های جمع‌آوری‌شده می‌خواهیم به فرضیات زیر پاسخ دهیم:

فرضیه 1: متغیر C بر متغیر A تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

فرضیه 2: متغیر A بر متغیر B تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

فرضیه 3: متغیر C بر متغیر B تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

فرضیه 4: متغیر C از طریق متغیر میانجی A بر متغیر B تأثیر غیرمستقیم و معناداری دارد.

در این آموزش مباحث زیر آمده است

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری
 • مدل‌های انعکاسی (Reflective) و سازنده (Formative)
 • نحوه نمایش متغیر مفهومی و مشاهده شونده
 • تأثیر مستقیم، تأثیر غیرمستقیم و تأثیر کل
 • کاربرد تحلیل عاملی اکتشافی (Exploratory Function Analysis) قبل از انجام معادلات ساختاری
 • شاخص‌های برازش مدل در معادلات ساختاری
 • معیار کای‌اسکوئر (X2)
 • معیارهای نیکویی برازش (GFI) و نیکویی برازش اصلاح‌شده (AGFI)
 • معیار ریشه میانگین مربعات باقیمانده (RMR)
 • معیار برازش هنجار شده بنتلر-بونت (NFI)
 • معیار توکر-لویس (TLI)
 • معیار ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA)
 • کای‌اسکوئر بهنجار یا نسبی (CMIN/DF)
 • حد قابل‌قبول شاخص‌های برازش
 • بار عاملی (Factor Loading)
 • حجم نمونه در تحلیل عاملی و معادلات ساختاری
 • نرم‌افزار Amos Graphic
 • نحوه ترسیم مدل در نرم افزار
 • کار با جعبه ابزار نرم افزار
 • مدل نظری پژوهش در مقابل مدل ساختاری در Amos
 • متغیرهای درونی و بیرونی
 • پنجره اصلی نرم‌افزار Amos
 • حل یک مثال کاربردی در نرم‌افزار Amos
 • نحوه انجام تنظیمات برای نمایش خروجی‌ها
 • نمایش کای دو، درجه آزادی و سطح معناداری بر روی مدل
 • نحوه خروجی گرفتن از نرم‌افزار
 • تحلیل خروجی‌های نرم‌افزار
 • بررسی شاخص اصلاح مدل
 • نحوه اصلاح مدل
 • تحلیل شاخص‌های برازش
 • تحلیل بارهای عاملی محاسبه‌شده
 • محاسبه تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم و تأثیرات کل بصورت دستی
 • محاسبه تأثیرات مستقیم، غیرمستقیم و تأثیرات کل با نرم افزار
 • بررسی فرضیات پژوهش
 • نکات تجربی و بررسی پیغام‌های خطاهای نرم‌افزار AMOS

با مشاهده این آموزش قادر خواهید بود

 • برای همیشه نحوه انجام مدل سازی و تفسیر این آزمون را به کمک نرم افزار amos یاد بگیرید
 • این روش آماری را مطابق سرفصل ذکر شده به تنهایی توسط نرم افزار انجام دهید و خروجی ها را تفسیر کنید
 • علاوه بر نرم افزار، مبانی نظری روش، پیش فرض های لازم و نکات تجربی را به خوبی فرا می گیرید

این آموزش شامل 44 صفحه در قالب متن و عکس و ذکر جزئیات کاربردی و نکات تجربی است

یادگیری مدل سازی  معادلات ساختاری برای مقاطع فوق لیسانس و دکتری ضروری است

نحوه خرید

خرید آموزش تحلیل آماری

برای انتقال به صفحه خرید محصول کلیک کنید

5/5 - (2 امتیاز)

مطالب مرتبط