آزمون های ناپارامتریک, آموزش های تصویری

آموزش تصویری کروسکال والیس و یومن ویتنی با spss

آموزش آزمون ناپارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس

هرگاه دو نمونه مستقل از جامعه مفروض باشد و متغیرهای آن به‌صورت ترتیبی باشند، از آزمون یو من-ویتنی استفاده می‌شود. این آزمون مشابه t استیودنت با دو نمونه مستقل است و معادل ناپارامتری آن محسوب می‌شود. در این آزمون فرض نمی‌شود که توزیع دو جامعه نرمال است. دو نمونه مستقل از جامعه‌هایی با توزیع مشابه و احتمالاً متفاوت از حیث میانه انتخاب می‌شود.

آزمون من-ویتنی یک آزمون مقایسه‌ای برای مقایسه وضعیت دو گروه مستقل است و زمانی که داده‌های یک مطالعه به‌صورت کیفی ترتیبی باشند بهتر است از این آزمون که یک آزمون ناپارامتری و معادل آزمون t برای دو نمونه مستقل است، استفاده شود.

آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس (Kruskal-Wallis)

این آزمون معادل ناپارامتری آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه (F یا ANOVA) است و همانند این آزمون موقعی بکار می‌رود که تعداد گروه‌ها بیش از 2 باشد. مقیاس اندازه‌گیری در کروسکال والیس حداقل باید ترتیبی باشد. این آزمون برای مقایسه بیش از دو نمونه رتبه‌ای (و یا فاصله‌ای) به کار می‌رود. فرضیه‌ها در این آزمون بدون جهت است، یعنی فقط تفاوت را نشان می‌دهند و جهت بزرگ‌تر و یا کوچک‌تر بودن گروه‌ها را از نظر میانگین نشان نمی‌دهد. کارایی این آزمون 95 درصد آزمون F است. این آزمون مبتنی بر رتبه‌بندی داده‌ها می‌باشد.

حل یک مثال کاربردی

فرض کنید محققی قصد دارد میزان فشارخون افراد را در دو گروه مردان و زنان اندازه‌گیری کند. فشارخون 12 نفر مطابق جدول زیر جمع‌آوری‌شده است:
با استفاده از آزمون من-ویتنی، در سطح معنی‌داری 5 درصد بررسی می‌شود که آیا فشارخون دو گروه مردان و زنان باهم برابر است؟

تحلیل یا نرم افزار spss

ابتدا نرم‌افزار SPSS‌ را باز می‌کنیم در زبانه Variable View متغیرهای زیر را تعریف می‌کنیم:

در این آموزش تکنیک های زیر آورده شده است

 • ویژگی های آزمون های ناپارامتریک
 • آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی
 • مراحل آزمون یومن ویتنی (Mann Whitney U Test)
 • حل دستی مثال با یو من ویتنی
 • نحوه نوشتن فرضیات آماری برای آزمون یو من ویتنی
 • نحوه محاسبه آماره آزمون
 • محاسبه مقدار بحرانی
 • تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه
 • حل مثال کاربردی در spss
 • نحوه انجام آزمون یومن ویتنی در spss
 • نحوه خروجی گرفتن از spss
 • نحوه تفسیر و نگارش تحلیل ها بر اساس خروجی های spss
 • تعریف آزمون کروسکال والیس
 • کاربرد آزمون کروسکال والیس
 • حل یک مثال دستی برای آزمون کروسکال والیس
 • نحوه نگارش فرضیات
 • نحوه محاسبه آماره آزمون
 • نحوه محاسبه مقدار بحرانی
 • تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه
 • حل یک مثال کاربردی در spss برای آزمون کروسکال والیس
 • نحوه وارد کردن متغیرها به spss
 • نحوه خروجی گرفتن از spss
 • نحوه تفسیر و نگارش تحلیل ها بر اساس خروجی های spss
 • انجام آزمون های تعقیبی بعد از آزمون کروسکال والیس
 • تفسیر نمودارهای مقایسه ای

با مشاهده این آموزش قادر خواهید بود

 • برای همیشه نحوه انجام و تفسیر این آزمون را به کمک نرم افزار spss یاد بگیرید
 • این روش آماری را مطابق سرفصل ذکر شده به تنهایی توسط نرم افزار انجام دهید و خروجی ها را تفسیر کنید
 • علاوه بر نرم افزار، مبانی نظری روش، پیش فرض های لازم و نکات تجربی را به خوبی فرا می گیرید

این آموزش شامل 7 صفحه در قالب متن و عکس و ذکر جزئیات کاربردی و نکات تجربی است

یادگیری آزمون کای دو برای مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری ضروری است

نحوه خرید

خرید آموزش تحلیل آماری

برای انتقال به صفحه خرید محصول کلیک کنید

5/5 - (2 امتیاز)

مطالب مرتبط