تحلیل رگرسیون

روش ورود متغیرها در رگرسیون

روش ورود متغیرها در رگرسیون

روش وارد کردن (Enter):

رویکردی در انتخاب متغیرها است که در آن کلیه متغیرهای وارد شده در یک مرحله در تعیین رگرسیون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 روش گام به گام (Step Wise):

در این روش متغیرهای مستقل یکی به معادله رگرسیون اضافه می‌شود و اگر نقش معنی داری در رگرسیون نداشته باشند از آن حذف می‌شوند. معمولاً هنگامی از این روش استفاده می‌شود که محقق دارای یک چارچوب نظری باشد.

 روش حذف (Remove):

رویکردی در انتخاب متغیرها است که در آن کلیه متغیرهای وارد شده در یک مرحله حذف می‌شود.

روش حذف رو به عقب متغیرهای مستقل (Backward Elmination):

روشی در انتخاب متغیرهاست که در آن ابتدا تمامی متغیرهای مستقل به معادله رگرسیون وارد می‌شوند و سپس در صورتی که معیارهای لازم جهت باقی ماندن در مدل (متغیرهایی که ضریب همبستگی پایین‌تری با متغیر وابسته دارند اولین گزینه حذف از معادله هستند) را نداشته باشند،تک تک حذف می‌شوند.

روش انتخاب رو به جلوی متغیرها (Forward Selection):

روشی در انتخاب متغیرهای مستقل که در آن تنها متغیرهایی که از معیارهای لازم جهت ورود به معادله رگرسیون (متغیرهای مستقل با ضریب همبستگی مثبت یا منفی بالاتر) اولین گزینه جهت ورود به معادله می‌باشند.

3.9/5 - (7 امتیاز)